हेटौंडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाहेटौंडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाउँपालिकाको सीमानामा पर्ने फुर्केचौर नजिक ठेला र टहरामा व्यापार गर्दै स्थानीय ।उँपालिकाको सीमानामा पर्ने फुर्केचौर नजिक ठेला र टहरामा व्यापार गर्दै स्थानीय ।